داستان

درخواست آب نمک

- ژنرال! پس این گزارش تلفات کجاست؟ ارتشبد پشت میز و روی صندلی اش نشسته بود و کپه های نیم متری کاغذ که میزش را پوشانده بودند را زیر و...