تجربه‌ی شخصی,نویسندگی

دو عدد صبح

دیروز با پدر و مادرم سر اینکه چرا سر صبحی به جای درس خواندن صفحات صبحگاهی می نویسم، بگومگو داشتم. نتیجه ی خاصی نداشت. اما تا آخر روز نگران این بودم که برای همیشه از این کار منعم کنند.