جمله برداری

چند ضربالمثل

داشتم کشو کامپیوتر را مرتب می کردم که جاکبریتی پیدا کردم پر از نوارهای کاغذی کوچک. در حدود پنج سال پیش تلویزیون برنامه ای راجب ضربالمثل می داد. آن موقع بیشتر این ضربالمثل ها را در این نوارهای کاغذی نوشته بودم. خواستم که چندتایشان را با شما به اشتراک بگذارم.