انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی (3)

این بار همراه اصطلاح ها یک متن کوتاه هم آماده کرده ام که در آن از بیشتر اصطلاح ها استفاده شده. شما هم اگر ضربالمثل یا اصطلاح انگلیسی جدیدی یاد گرفته اید همین پایین ثبتش کنید.