نقل از کتاب

راه هنرمند

یک هفته است که خواندن راه هنرمند از جولیا کامرون را شروع کرده ام. اولین کتابی است که با حاشیه نویسی مطالعه اش می کنم. بخش هایی از کتاب را که دوست داشتم را در جعبه ی آبی و متن حاشیه نویسی را زیر آن نوشتم.
نکته ی لذت بخش کتاب این است که هر دو صفحه یک بار جمله ی قصار در حاشیه ی کتاب تحویلم می دهد.

تجربه‌ی شخصی,نویسندگی

خواب نویسی

خواب ها به بیشتر برای ایده یابی کاربرد دارند تا مکتوب کردن مستقیم. اما باز هم برای استخراج همیشگی ایده زیاد به درد نمی خورند. اما در این دو ماهی که خواب نویسی را شروع کردم به یکسری نکات رسیدم که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم.