ایده یابی,جمله برداری,داستان,داستان نویسی,نویسندگی

ایده‌ی‌های فوری| داستان 6 کلمه‌ای، شروع‌های خلاقانه

شروع خلاقانه داستان می تواند تضمین کننده ی همراهی خواننده باشد. در اینجا چند شروع خلاقانه مرتبط با مرگ را خواهید دید. امروز مادرم مرد... (بیگانه- کامو) اولین جنازه را...
نقل از کتاب

راه هنرمند

یک هفته است که خواندن راه هنرمند از جولیا کامرون را شروع کرده ام. اولین کتابی است که با حاشیه نویسی مطالعه اش می کنم. بخش هایی از کتاب را که دوست داشتم را در جعبه ی آبی و متن حاشیه نویسی را زیر آن نوشتم.
نکته ی لذت بخش کتاب این است که هر دو صفحه یک بار جمله ی قصار در حاشیه ی کتاب تحویلم می دهد.