تجربه‌ی شخصی,کتابخوانی

چگونه 3 کتاب را هم زمان بخوانیم؟

یکی دو ماه پیش تصمیم گرفتم که کتابخانه ی کوچکمان را دسته بندی کنم. حین این کار کلی کتاب پیدا کردم که بیشترشان تجدید چاپ نشده بودند و بوی کهنگی ناجوری داشتند. چندتایشان چشمم را گرفتند و خواستم که در همان هفته همه را بخوانم. اما عادتی که داشتم اجازه نمی داد که این کار را بکنم. وقتی کتابی را تمام نکنم نمی توانم سراغ کتاب دیگری بروم.